【ba ca tien doi thuong】Ban Bí thư: Cán bộ lãnh đạo chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công