【Siêu Nổ Hũ】[Photo] Lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trên địa bàn Thủ đô

Cung Thanh niên Hà Nội cùng các đơn vị tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,ớphọcmiễnphíchotrẻemkhókhăntrênđịabànThủđôSiêu Nổ Hũ nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước, giảm thiểu tai nạn đáng tiếc.