Tỉnh Bình Dương ký kết hợp tác toàn diện với bang Nebraska của Mỹ

TheỉnhBìnhDươngkýkếthợptáctoàndiệnvớibangNebraskacủaMỹo bản ghi nhớ, tỉnh Bình Dương và bang Nebraska sẽ tăng cường mối quan hệ hữu nghị và mở rộng các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực: quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế.