Triển lãm tư liệu quý về “75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng biền-Nam Bộ”

Triển lãm cung cấp thêm những dữ liệu thông tin bổ ích,ểnlãmtưliệuquývềnămĐiệnảnhcáchmạngBưngbiềnNamBộ thú vị, một góc nhìn ý nghĩa về lịch sử cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc nói chung và lịch sử điện ảnh cách mạng Việt Nam nói riêng.