【tìm đường đi xe buýt】Quốc hội khóa XV sẽ họp kỳ bất thường lần thứ 3 vào chiều 18/1

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 3,ốchộikhóaXVsẽhọpkỳbấtthườnglầnthứvàochiềtìm đường đi xe buýt Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.